CHỨNG KHOÁN CUỐI TUẦN

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP: P3 - HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Phát sóng 21:15 ngày 27/12/2019

Những vấn đề đổi mới quản trị doanh nghiệp (DN) để hướng tới phát triển bền vững, đó là hiệu quả về mặt kinh doanh, lợi nhuận thiết thực cho phát triển DN cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. 

Thực hiện: