TIÊU ĐIỂM KINH TẾ

KINH TẾ VIỆT NAM – P6: CẢI THIỆN NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

Phát sóng 21:15 ngày 25/08/2019

Năng suất lao động ngày càng thể hiện rõ vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế. Nếu như trong giai đoạn 2011-2015, tăng NSLĐ đạt 4,35%/năm, thì trong 3 năm 2016-2018 năng suất lao động đạt tốc độ tăng bình quân 5,77%/năm. Tuy nhiên, năng suất lao động nước ta hiện nay vẫn kém cạnh tranh so với các nước trong khu vực.

Tăng năng suất lao động Việt Nam còn nhiều khó khăn

Những giải pháp và kinh nghiệm trong cải thiện năng suất lao động

Tất cả những vấn đề này sẽ được đề cập trong chương trình Tiêu điểm kinh tế tuần này với chủ đề “Kinh tế Việt Nam 2019 – P6: Cải thiện năng suất lao động, thúc đẩy tăng trưởng”.

Thực hiện: