TỔNG THUẬT HỌP BÁO CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ

Họp báo Chính phủ tháng 1 năm 2017

Phát sóng 22:00 ngày 03/02/2017

Thực hiện: