HÀNH TRÌNH TRI THỨC

Trạng ngọt Hứa Tam Tỉnh

Phát sóng 21:30 ngày 20/04/2017
  • 653 lượt xem

Dân gian xưa có truyền tụng sự tích trạng me đè trạng ngọt

Đó là giai thoại về việc hụt trạng nguyên của danh sĩ kinh Bắc Hứa Tam Tỉnh

Cuộc đời của ông đã có những đóng góp nhất định cho nền ngoại giao của đất nước

Và cả những áng thi ca...

Thực hiện: