Nguyễn Ngọc Phương Quỳnh

Biên tập viên tin mới 9h , tin mới 17h , thế giới sự kiện